Alumni of Thane Mahanagar Palika Shikshan, Naupada